Fillee Evenementen: Algemene VoorwaardenVoor, tijdens en na een geboekt optreden zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

Optredens dienen contant afgerekend te worden.
Als - na overleg - het verschuldigde bedrag niet contant kan worden afgerekend dient dit binnen 21 dagen na het optreden op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij overschrijden van deze termijn is een extra bedrag van 25 euro administratiekosten verschuldigd

Een optie blijft hoogstens 14 dagen staan. Verlenging van deze termijn is alleen geldig na telefonisch overleg en schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.

Annuleren is niet mogelijk. Indien er sprake is van een onverwachte gebeurtenis (zoals b.v. overlijden, ziekte, epidemie, brand), kan er verzocht worden om een andere afspraak te maken. Bij het maken van een nieuwe afspraak zal de oude gage gehandhaafd blijven en zijn er geen kosten verschuldigd.
Als de opdrachtgever wil annuleren en geen nieuwe afspraak wil maken is de volledige gage verschuldigd.
Uitzondering hierop zijn de speciale shows zoals b.v. Sinterklaas, bij annulering hiervan is de altijd volledige gage verschuldigd.

Radio- en Televisie-clausule
Fillee Evenementen is gerechtigd het betreffende onderdeel van de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 werkdagen voor het geplande optreden, ingeval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van het optreden een radio- of televisie-optreden of -opname heeft van de artistieke prestatie. In dat geval zal de opdrachtgever van Filee Evementen geen schadevergoeding kunnen vorderen.
- In geval van gebruikmaking van de Radio- en Televisie-clausule van een of meer artiesten, bedoeld in de overeenkomst, heeft Fillee Evenementen het recht desbetreffend optreden door een ander gelijkwaardige artiest te doen uitvoeren, dan wel het optreden te verschuiven naar een latere datum. Een en ander na overleg met de opdrachtgever, zonder extra kosten voor Fillee Evenementen

Er dient een kleedkamer aanwezig te zijn.

Bij buitenoptredens dient er een professionele geluidsinstallatie aanwezig te zijn. Indien deze niet aanwezig is, zal Fillee Evenementen een erkend bedrijf opdracht geven deze te plaatsen. De hieraan verbonden extra kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Bij het gebruik van apparatuur van de opdrachtgever moet deze aan voldoen aan de standaardvoorwaarden van een zanginstallatie. Indien dit niet het geval is kan een optreden ter plaatse geannuleerd dan wel ingekort worden.

Bij sabotage door derden, waarbij het optreden moet worden onderbroken, is de artiest - al dan niet vertegenwoordigd door het management - gerechtigd het optreden te staken. De gage is dan onverkort verschuldigd.

Bij een temperatuur van boven de 27 graden Celsius moet er aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
- Er moet voldoende koeling zijn om een optreden mogelijk te maken
- Er moet voldoende (koud) drinken aanwezig zijn voor zowel de optredenden als hun begeleiding
Bij een temperatuur van boven de 30 graden Celsius moet er aan de volgende extra voorwaarden voldaan worden:
- Indien het optreden binnen plaats zal vinden moeten er maatregelen genomen worden waardoor de temperatuur onder de 27 graden Celsius daalt
- Indien een optreden buiten plaats zal vinden moet er een plaats gecreeerd worden waar voldoende koeling aanwezig is

Bij het niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden kan de artiest besluiten het optreden te annuleren. De volledige gage is dan verschuldigd.

Bij ziekte van de artiest is Fillee Evenementen gerechtigd om het optreden te verplaatsen, te annuleren of een andere artiest te plaatsen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Ook de opdrachtgever kan geen kosten doorberekenen danwel verlangen. De artiest kan niet worden verplicht een doktersverklaring te overleggen.

Speelruimte en Technische Voorzieningen.

De minimale speelruimte vraagt een oppervlak van vijf meter breed, vier meter diep en twee meter hoog. Indien buiten het theater gespeeld wordt is een kleiner speeloppervlak mogelijk, uitsluitend na overleg.
Voor voorstellingen die buiten het theater gespeeld worden (bijvoorbeeld op scholen of in wijkgebouwen) beschikken wij over een eigen geluidsinstallatie. Hiervoor is elektra noodzakelijk.
Verder is verduistering gewenst.
In voorkomende gevallen bestaat de mogelijkheid om ook zonder deze randvoorwaarden te spelen. Hierover dient vooraf met Fillee Evenementen overlegd te worden.

Opbouwen en Afbreken:
Het opbouwen van het geluid duurt circa 20 minuten. Afbreken duurt ongeveer hetzelfde. De artiesten dragen zorg voor op- en afbouw, u hoeft dus nergens voor te zorgen.
Show gegevens (kort):
- Tijdsduur: afhankelijk van het contract.
- De prijs is inclusief geluid en reiskosten.
- Benodigde stroom: 220v.